pátek 31. srpna 2018

V kraji žítkovských bohyní

Koncem léta jedna příjemná vzpomínka na čas strávený v kraji žítkovských bohyní...


Pro ty z vás, co jste románem Kateřiny Tučkové dosud nepolíbeni, zde pár základních informací: Žítkovské bohyně jsou románem o životních osudech bohyní (dá se říci lidových léčitelkách, jimž byly přisuzovány nadpřirozené schopnosti), žijících v oblasti Moravských Kopanic. Tyto ženy - bohyně si dovednosti a různá tajemství předávaly z generace na generaci a byly celoživotně konfrontovány jak s měnícími se režimy, tak i s přístupem lidí - pro někoho byla taková bohyně podvodnice, pro jiného skutečně léčitelka, pro třetího obyčejná žena. Ať tak či onak, krajina Moravských Kopanic sama o sobě velmi magickým místem je a místní příroda onu energii prostě má.


Dům poslední bohyně Irmy Gabrhelové.

Bydleli jsme u našich milých známých, konkrétně v Žítkové, v přátelské vesnici ležící v Bílých Karpatech (vzdálené cca 20 km od slovenského Trenčína). Když do Žítkové přijedete, je to, jako byste se ocitli v úplně jiném světě, ve světě, kterým vás svým přirozeným způsobem uklidňuje. Kam jen vaše oko dohlédne, vidíte skutečné louky, na nich se pasoucí ovce, krávy, koně. Na jedné samotě si můžete koupit domácí chléb čerstvě vytažený z pece, na ovčí farmě zase výborný sýr a přitom si posedět ve stínu lípy. Slovy Amálie Kutinové - ocitnete se v čarovné zemi...

Pozn.: Žítková - jedna z obcí v oblasti Moravských Kopanic.

SÝR OD KAPLIČKY - v pozadí prodejna domácích ovčích sýrů, kde se můžete osvěžit i domácí limonádou, pivem či povzbudit voňavou kávou.

Jak jsem naznačila již výše, obec Žítková okouzlila i několik spisovatelek. Na Žítkové se odehrává děj knihy Gabra a Málinka v čarovné zemi od Amálie Kutinové, již zmíněné Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové a z Kopanic čerpá náměty svých povídkových příběhů také Květa Legátová (povídkové sbírky Želary a novely Jozova Hanule).


P.S. Každá mince má dvě strany, nejinak je tomu i v případě turistické oblíbenosti Žítkové. Tato obec byla kdysi poklidným místem a po vydání úspěšného románu Žítkovské bohyně se s návštěvníky roztrhl pytel. A bylo po klidu. Místní to Kateřině Tučkové dodnes docela zazlívají. Je tedy otázkou, co se se Žítkovou stane, až bude natočen podle Žítkovských bohyní plánovaný film...

úterý 7. srpna 2018

Kniha Poruchy učení


Musím se vám hned v úvodu přiznat, že tento příspěvek se mi nepsal právě nejlépe. Jak již napovídá samotný název knihy, ta je ze své podstaty specifická tak nějak vším - tématem, odborností, zacílením na okruh čtenářů. Proto, pro lepší porozumění následujícímu textu, na začátek uvádím přehled používaných zkratek a pojmů. Tak s chutí do toho.

 • SPU - specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)
 • dyslexie - porucha osvojování čtenářských dovedností
 • dysgrafie - porucha osvojování psaní
 • dysortografie - porucha osvojování pravopisu
 • dyskalkulie - porucha osvojování matematických dovedností
 • dyspraxie - porucha osvojování motorických funkcí
 • ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity
 • IVP - individuální vzdělávací plán (učitel vytvoří plán, co má žák během roku probrat)
 • PPP - pedagogicko-psychologická poradna
 • hodiny reedukace - hodiny, ve kterých se pomocí speciálně pedagogických postupů "napravují" jednotlivé poruchy


Specifické poruchy učení, zejména dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, jsou v dnešní době velmi diskutovaným tématem. O to více, když v každé třídě základní školy najdete s podobnými poruchami učení minimálně dvě tři děti, a to nemluvím o těch, které do PPP buď přestaly docházet, nebo s nimi rodiče do poradny nešli vůbec.
Jako každá mince má dvě strany, tak i tato "situace" ve třídě si žádá obrovské nasazení samotného učitele a také žáka (a doma rodičů). Dítě se často potýká s demotivovaností způsobenou např. malými pokroky, neúspěchem, stagnací v napravování poruch učení, na druhém stupni ZŠ navíc míšenou s projevy puberty. Na druhé straně stojí učitel (učitelé), jenž by se měl ve třídě stejným dílem věnovat žákům bez specifických poruch učení, nadaným žákům a žákům se specifickými poruchami učení, to vše kombinované současným trendem přistupovat individuálně ke každému žákovi. Nemluvě o hodinách reedukace, jež si na menších školách zajišťují samotní učitelé českého jazyka, speciálních přípravách, sestavování IVP apod.
A proto, jste-li zejména začínající učitel, jenž se v praxi se žákem se SPU setkává poprvé a s reedukací si neví rady už vůbec, nebo pedagog, jenž by si chtěl doplnit své stávající znalosti a zkušenosti, sáhněte prosím po publikaci Poruchy učeníAutorkou knihy je Olga Zelinková, speciální pedagožka a veliká kapacita ve svém oboru, jež starší vydání této knihy přepracovala a doplnila o nejnovější poznatky.
Kniha sestává z dvaceti tří kapitol. První čtyři jsou spíše obecnějšího rázu. Předkládají základní pojmy a definice, uvažují nad příčinami SPU, zabývají se projevy a diagnostikou SPU.
V následujících deseti kapitolách se z oblasti teoretické přesouváme do roviny praktické. Prostor je věnován reedukaci a nápravě SPU. V jednotlivých kapitolách autorka nejprve popisuje projevy konkrétní poruchy učení a poté učiteli předkládá postupy a návody, jak se žákem chyby v hodinách reedukace napravovat a jak s ním pracovat v "běžné" hodině. Oceňuji, že se Olga Zelinková snažila vše co nejvíce doplňovat o příklady z praxe a výsledky nejnovějších zahraničních i českých studií. Každou kapitolu dovršila seznamem vhodných kompenzačních pomůcek, učebnic a pracovních sešitů pro žáky se SPU.
V dalších kapitolách se autorka zamýšlí nad problematikou vyučování cizích jazyků, zejména u dětí s dyslexií, nad projevy SPU u žáků na druhém stupni ZŠ a zda se dá zavčasu diagnostikovat rizikové dítě již v předškolním věku. Otevírá otázku, u nás zatím méně diskutovanou, poruchy zvané dyspraxie a příčin ADHD.
Jsem ráda, že velký prostor dala autorka i hodnocení a klasifikaci žáků se SPU a sestavování individuálních vzdělávacích plánů, jež doplnila konkrétními ukázkami z praxe. Příjemným bonusem je dále tabulka Charakteristika klasifikačních stupňů (= jak mám slovně popsat to, když např. chci dát žákovi z českého jazyka dvojku) a Formulář pro IVP.
Publikaci uzavírá tzv. Kauzistika. Jinými slovy - na jednom místě je zdokumentováno dlouhodobé sledování vývoje chlapce se SPU, zhodnoceny zvolené přístupy a opatření.
Jistě čekáte na to, jak se mi kniha Poruchy učení četla. Čtenář si musí předně uvědomit, že jde o velice odbornou publikaci, a nemůže proto očekávat jednoduché čtení a uvolněný jazyk. I když jsem takto ke knize od samého začátku přistupovala, přesto jsem měla trošku problém se do odborného textu a terminologie vpravit.
Z předešlého tedy jasně vyplývá, komu je publikace určena - učitelům všech typů škol, studentům pedagogiky, pracovníkům pedagogických zařízení. A jak knihu hodnotím já? Z pozice pedagožky - jsem opravdu nadšená. Nemohu ale úplně souhlasit s doporučením na přebalu knihy, kde je uvedeno, že publikace je určena i rodičům. Myslím si, že publikace je natolik odborná, že by rodič (a jakákoli laická veřejnost) tak úplně nevěděl, jak s danými informacemi a postupy naložit. Proto bych jako rodič spíše volila nějakou populárně naučnou publikaci zabývající se touto problematikou.
Na úplný závěr bych ráda uvedla poznatek, který mě velice zaujal: 

Už od vysoké školy slýchám, že žákům se SPU by se nemělo nic opravovat červenou barvou. Ale zauvažovali jste někdy, proč tomu tak je? Vysvětlení je prosté (a lehce aplikovatelné i na děti  bez SPU) - když dítě vidí chybu zvýrazněnou červeně, ještě více si ji zapamatuje. (s. 107)

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2015. 264 s.